Berita Terkini

Kisah Pengikut Nabi Isa a.s dengan Hidangan dari Langit

Hidangan dari Langit
Kisah-kisah yang diriwayatkan dari ulama Salaf tentang turunnya Maidah (hidangan) kepada kaum Hawariyyun

Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepadaku Hajjaj, dari Lais, dari Aqil, dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan perihal Nabi Isa a.s. Disebutkan bahawa Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Bani Israil, "Mahukah kalian melakukan puasa kerana Allah selama tiga puluh hari, kemudian kalian memohon kepada-Nya, maka nescaya Dia akan memberi kalian apa yang kalian minta, kerana sesungguhnya upah orang yang bekerja itu diberikan oleh orang yang mempekerjakannya?" 

Maka mereka melakukan apa yang dianjurkannya. Sesudah itu mereka berkata, "Wahai pengajar kebaikan, engkau telah berkata kepada kami bahawa sesungguhnya imbalan pekerja itu diberikan oleh orang yang mempekerjakannya. Dan engkau telah memerintahkan kepada kami untuk puasa tiga puluh hari, lalu kami mengerjakannya, sedangkan kami tidak pernah bekerja selama tiga puluh hari pada seseorang kecuali dia memberi kami makan bila kami telah menyelesaikan tugas. Maka sanggupkah engkau memohon kepada Tuhanmu agar Dia menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit?" 

Nabi Isa menjawab: 

"Bertaqwalah kepada Allah jika betul-betul kalian orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putera Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami. iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki yang paling utama." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian, barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. " [Surah Al-Maidah: 112-115]

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, "Setelah itu datanglah para malaikat yang terbang turun membawa hidangan dari langit. Hidangan ttu terdiri atas makanan berupa tujuh ekor ikan dan tujuh buku roti, lalu para malaikat meletakkan hidangan itu di hadapan mereka. Maka yang dimakan oleh orang-orang yang terakhir dari mereka adalah sebahagiannya saja, sebagaimana orang-orang yang pertama dari mereka memakan sebahagiannya saja (yakni tidak kunjung habis)." 

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Yunus ibnu Abdul A'la, dari Ibnu Wahb, dari Lais, dari Aqil, dari Ibnu Syihab. Disebutkan bahawa Ibnu Abbas pernah menceritakan hal yang sepertinya. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abdullah ibnul Hakam, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah dan Hibatullah ibnu Rasyid, telah menceritakan kepada kami Aqil ibnu Khalid; Ibnu Syihab pernah menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, bahawa Isa putera Maryam a.s. pernah diminta oleh kaumnya yang mengatakan kepadanya, "Doakanlah kepada Allah agar Dia menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit." Maka turunlah para malaikat membawa hidangan itu yang padanya terdapat tujuh ekor ikan dan tujuh buku roti, lalu hidangan itu diletakkan di hadapan mereka. Maka sampai orang-orang yang terakhir dari mereka hanya makan sebahagiannya, sebagaimana orang-orang yang pertama dari mereka hanya memakan sebahagiannya saja. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Quza'ah Al-Bahili, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Jallas, dari Ammar ibnu Yasir, dari Nabi Saw. yang telah bersabda;

نزلت المائدة من السماء، عليها خبز ولحم، وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير

"Hidangan itu diturunkan dari langit, padanya terdapat roti dan daging. Dan mereka diperintahkan agar jangan berkhianat dan jangan menyimpannya untuk esok harinya. Tetapi mereka berkhianat, menyimpan dan menyembunyikannya, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi."

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Al-Hasan ibnu Quza'ah. 

Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Ibnu Basysyar, dari Ibnu Abu Addi. dari Sa'id, dari Qatadah. dari Jallas, dari Ammar yang telah menceritakan bahawa hidangan itu diturunkan, dan padanya terdapat buah-buahan dari syurga. Lalu mereka diperintahkan agar jangan khianat, jangan menyembunyikan, dan jangan menyimpannya. Tetapi mereka menyembunyikan dan menyimpannya, akhimya Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Sammak ibnu Harb, dari seorang lelaki Bani Ajal yang menceritakan bahawa dia pernah shalat di sebelah Ammar ibnu Yasir. Setelah Ammar ibnu Yasir selesai dari shalatnya, lalu mengatakan, "Tahukah kamu kisah hidangan yang diturunkan kepada kaum Bani Israil?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Ammar berkata, "Mereka meminta kepada Isa ibnu Maryam suatu hidangan yang berisikan makanan yang tidak pernah habis mereka makan." 

Ammar melanjutkan kisahnya, "Lalu dikatakan kepada mereka, "Hidangan itu akan terwujud bagi kalian selagi kalian tidak menyembunyikannya atau berkhianat atau menyimpannya untuk keesokan harinya. Dan jika kalian melakukannya, maka sesungguhnya Aku akan mengazab kalian dengan suatu azab yang belum pernah Kutimpakan kepada seorang pun di antara manusia." Ammar ibnu Yasir melanjutkan, "Sehari berlalu mereka telah menyembunyikan, menolak, dan khianat, dan lalu mereka disiksa dengan siksaan yang belum pernah Allah timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dan sesungguhnya kalian, hai orang-orang Arab, kalian pada mulanya adalah kaum yang mengikuti ekor unta dan kambing (yakni kaum Badwi), lalu Allah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang kalian ketahui kedudukan dan keturunannya. Dan aku akan memberitahu kepada kalian bahawa kalian kelak akan beroleh kemenangan atas kaum Ajam. Dan Rasul telah melarang kalian menimbun emas dan perak. Demi Allah, tiada suatu malam dan suatu siang pun melainkan kalian kelak akan menimbun keduanya dan Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih."

Dan telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepadaku Hajjaj, dari Abu Ma'syar, dari Ishaq ibnu Abdullah, bahawa hidangan yang diturunkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam terdiri atas tujuh buku roti dan tujuh ekor ikan, mereka boleh memakannya sekehendak mereka. Kemudian sebahagian dari mereka ada yang mencuri sebahagian dari makanan itu seraya mengatakan, "Barangkali hidangan ini tidak akan turun besok." Akhirnya hidangan itu diangkat kembali. 

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa diturunkan kepada Isa putera Maryam dan kaum Hawariyyin sebuah piring besar yang berisikan roti dan ikan, mereka dapat memakannya di mana pun mereka berada apabila mereka menyukainya. 

Khasif telah meriwayatkan dari Ikrimah dan Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahawa hidangan itu berisi ikan dan beberapa potong roti. 

Mujahid mengatakan bahawa hidangan itu berupa makanan yang diturunkan kepada mereka (Bani Israil) di mana pun mereka berada. 

Abu Abdur Rahman As-Sulami mengatakan, hidangan itu diturunkan berupa roti dan ikan. 

Atiyyah Al-Aufi mengatakan bahawa hidangan itu berupa ikan yang mengandungi rasa semua jenis makanan. 

Wahb ibnu Munabbih mengatakan, Allah menurunkan hidangan itu dari langit kepada kaum Bani Israil, dan diturunkan kepada mereka setiap harinya yang isinya terdiri atas buah-buahan syurgawi, maka mereka dapat memakan semua jenis buah-buahan yang mereka kehendaki. Dan tersebutlah bahawa hidangan itu dimakan oleh empat ribu orang; apabila mereka telah makan, maka Allah menurunkan hidangan lagi sebagai gantinya untuk sejumlah orang yang sama bilangannya dengan mereka. Mereka tinggal dalam keadaan demikian dalam masa yang dikehendaki oleh Allah S.w.t. 

Wahb ibnu Munabbih mengatakan bahawa diturunkan kepada mereka sepotong roti yang dibuat dari jewawut dan beberapa ekor ikan, kemudian Allah melipat-gandakan keberkahan makanan itu. Maka sejumlah kaum datang memakannya, lalu keluar, kemudian datang sejumlah kaum lainnya lalu memakannya dan setelah itu mereka pergi, hingga semuanya makan dan hidangan itu masih lebih. 

Al-A'masy telah meriwayatkan dari Muslim, dari Sa'id ibnu Jubair, bahawa dalam hidangan itu terdapat segala jenis makanan, kecuali daging. 

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Ata ibnus Saib, dari Zazan, dari Maisarah, sedangkan Jarir meriwayatkannya dari Ata, dari Maisarah, bahawa hidangan yang diturunkan kepada kaum Bani Israil itu penuh dengan berbagai jenis makanan, kecuali daging. 

Dari Ikrimah, disebutkan bahawa roti hidangan itu dibuat dari beras, menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. 

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Ali melalui surat yang ditujukan kepada kami, bahawa telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abu Uwais, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah (iaitu Abdul Quddus ibnu Ibrahim ibnu Abu Ubaidillah ibnu Mirdas Al-Abdari maula Bani Abdud Dar), dari Ibrahim ibnu Umar, dari Wahb ibnu Munabbih, dari Abu Usman An-Nahdi, dari Salmanul Khair. Disebutkan bahawa Salman pernah menceritakan, "Ketika kaum Hawariyyin meminta hidangan kepada Isa ibnu Maryam, maka Isa ibnu Maryam sangat tidak menyukai permintaan itu. Dia berkata, "Terimalah dengan lapang dada apa yang direzekikan oleh Allah kepada kalian di bumi ini, dan janganlah kalian meminta hidangan dari langit. Kerana sesungguhnya jika hidangan itu diturunkan kepada kalian, maka ia akan menjadi tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Dan sesungguhnya telah binasa kaum Tsamud ketika mereka meminta kepada nabinya suatu tanda mukjizat, lalu mereka diuji dengan mukjizat itu, hingga pada akhirnya menjadi penyebab bagi kebinasaan mereka." 

Akan tetapi, mereka tetap berkeras meminta hidangan itu. Kerana itu, disebutkan oleh firman-Nya; 

"Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami." " [Al-Maidah: 113], hingga akhir ayat, 

Ketika Nabi lsa melihat mereka tetap berkeras meminta agar dia berdoa untuk memohon hidangan itu bagi mereka, maka dia bangkit dan melucutkan jubah wolnya, lalu dia memakai jubah dari kain bulu yang kasar dan kain 'aba-ah dari bulu yang kasar. Kemudian Isa a.s melakukan wudhu' dan mandi, lalu masuk ke dalam tempat shalatnya, dan melakukan shalat selama yang dikehendaki oleh Allah. 

Sesudah melakukan shalat, Isa berdiri seraya menghadap ke arah kiblat dan menyejajarkan kedua telapak kakinya hingga sejajar dengan menempelkan bahagian belakang kedua telapak kakinya dengan yang lain dan menyejajarkan semua jemarinya. Lalu dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya seraya memejamkan pandangan matanya dan menundukkan kepalanya dengan penuh rasa khusyu'. Saat itulah kedua matanya mengeluarkan air mata, dan air matanya terus mengalir pada kedua pipinya, lalu menitis melalui hujung janggutnya hingga membasahi tanah yang ada di bawah kepalanya kerana khusyu'nya. Dalam keadaan demikian Isa berdoa kepada Allah: 

"Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit." (Al-Maidah: 114) 

Maka Allah menurunkan kepada mereka suatu hidangan pada piring besar yang berwarna merah di antara dua buah awan yang di atas dan bawahnya diapit oleh awan. Mereka memandangnya di udara, turun dari cakerawala langit menukik ke arah mereka. Sedangkan Nabi Isa dalam keadaan menangis kerana takut kepada persyaratan yang telah diambil oleh Allah S.w.t ke atas mereka mengenainya, iaitu bahawa Dia akan mengazab siapa pun di antara mereka yang mengingkari hidangan itu sesudah diturunkannya dengan siksaan yang tidak pernah Dia timpakan kepada seorang manusia pun. 

Nabi Isa tetap dalam keadaan berdoa di tempatnya seraya berkata, "Ya Allah, jadikanlah hidangan ini sebagai rahmat buat mereka, dan janganlah Engkau jadikan hidangan ini berakibat azab. Ya Tuhanku, sudah banyak perkara ajaib yang kumintakan kepada-Mu, lalu Engkau memberikannya kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu bila Engkau menurunkan hidangan ini sebagai petanda murka dan azab. Ya Tuhan-Ku, jadikanlah hidangan ini sebagai keselamatan dan kesihatan, dan janganlah Engkau menjadikannya sebagai cobaan dan siksaan." 

Nabi Isa terus-menerus berdoa hingga hidangan itu berada di hadapannya, sedangkan kaum Hawariyyin dan semua sahabatnya berada di sekelilingnya; mereka mencium bau yang sangat harum, sebelum itu mereka sama sekali tidak pernah mencium bebauan yang seharum itu. Isa dan kaum Hawariyyin menyungkur bersujud kepada Allah sebagai terima kasih mereka kepada-Nya, kerana Allah memberi mereka rezeki dari arah yang tidak mereka duga-duga, dan Allah telah memperlihatkan kepada mereka suatu tanda yang besar lagi sangat menakjubkan dan mengandungi pelajaran (akan kekuasaan Allah). 

Orang-orang Yahudi berdatangan melihat suatu peristiwa yang menakjubkan itu yang membuat diri mereka dipenuhi oleh rasa sedih dan susah, lalu mereka pergi dengan perasaan yang penuh dengan kemarahan. 

Kemudian Nabi Isa, kaum Hawariyyin, dan teman-temannya datang. Mereka langsung duduk di sekitar hidangan itu. Tiba-tiba di atas hidangan itu mereka menjumpai kain penutupnya. Maka Nabi Isa berkata, "Siapakah yang berani membuka kain penutup hidangan ini dan paling percaya kepada dirinya serta paling taat di antara kita kepada Tuhannya? Hendaklah dia membukanya dari hidangan ini, hingga kita dapat melihat isinya, lalu memuji kepada Tuhan kita dengan menyebut asma-Nya, kemudian memakan rezeki yang telah Dia berikan kepada kita ini." 

Kaum Hawariyyin berkata, "Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, engkaulah orang yang paling utama di antara kami untuk melakukan hal tersebut, dan engkaulah orang yang paling berhak membukanya." 

Maka Isa bangkit dan melakukan wudhu' lagi, lalu masuk ke dalam tempat shalatnya dan melakukan shalat beberapa kali dan menangis lama sekali. Kemudian dia berdoa kepada Allah, memohon izin untuk membuka penutup hidangan itu dan memohon agar Dia menjadikan berkah pada hidangan itu bagi dirinya dan kaumnya. dan sebagai rezeki. Setelah itu dia pergi dan duduk dekat hidangan, lalu mengucapkan doa, "Dengan menyebut nama Allah Pemberi rezeki yang Paling Utama." 

Nabi Isa membuka penutup hidangan itu, ternyata pada hidangan tersebut terdapat seekor ikan besar yang telah dipanggang tanpa ada kulitnya dan bahagian dalamnya tidak ada durinya, minyak samin meleleh darinya, di sekelilingnya terdapat salad (lalap) dari berbagai macam jenis sayuran, kecuali daun bawang. Pada bahagian kepalanya terdapat cuka, sedangkan pada bahagian ekornya terdapat garam. Dan di sekitar salad terdapat lima buah rod yang pada salah satunya terdapat zaitun, pada yang lainnya terdapat buah kurma, sedangkan pada yang lainnya lagi terdapat lima buah delima. 

Pemimpin kaum Hawariyyin, iaitu Syam'un, berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, apakah ini berasal dari makanan dunia ataukah dari makanan syurga?" 

Isa menjawab, "Ingatlah, sekarang sudah masanya bagi kalian mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang kalian lihat ini, dan hentikanlah oleh kalian semua pertanyaan. Hal yang paling kutakutkan pada diri kalian ialah bila kalian mendapat siksaan disebabkan turunnya tanda kekuasaaii ini." 

Syam'un berkata kepadanya, "Tidak, demi Tuhan Israil (Nabi Ya'qub), saya tidak bermaksud akan mengajukan pertanyaan tentangnya, wahai putera wanita yang siddiqah. " 

Isa a.s. berkata, "Apa yang kalian lihat ini bukan berasal dari makanan dunia, bukan pula makanan dari syurga, melainkan makanan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah di udara melalui kekuasaan-Nya Yang Maha menang lagi Maha perkasa; kemudian Allah berfirman kepadanya, ' Jadilah!' Maka jadilah ia. Kejadiannya lebih cepat daripada kelipan mata. Maka makanlah hidangan yang kalian minta ini dengan menyebut nama Allah, dan pujilah Tuhan kalian yang telah menurunkannya, nescaya Dia akan memberikan tambahannya kepada kalian, kerana sesungguhnya Dia Maha Pencipta, Maha kuasa lagi Maha Membalas pahala." 

Lalu mereka berkata, "Wahai Ruhullah dan kalimah-Nya, sesungguhnya kami ingin bila Allah menampakkan suatu tanda kekuasaan-Nya pada hidangan ini." 

Isa a.s. menjawab, "Mahasuci Allah, tidakkah kalian cukup dengan apa yang kalian lihat dari bukti ini dan tidak usah meminta tanda bukti yang lainnya?" 

Kemudian Isa a.s. memandang ke arah ikan panggang tersebut, lalu berkata, "Hai ikan, kembalilah kamu dengan izin Allah menjadi hidup kembali seperti semula." Maka Allah menghidupkan ikan itu dengan kekuasaan-Nya, lalu ikan itu bergerak-gerak dan kembali hidup dengan izin Allah seraya membuka-buka mulutnya bagaikan harimau, matanya yang mengilat berkedip-kedip, dan semua sisiknya kembali seperti semula. Maka mereka merasa terkejut terhadap ikan itu dan menjauh darinya. Ketika Nabi Isa melihat sikap mereka yang demikian itu, dia berkata, "Mengapa kalian ini, bukankah kalian telah meminta suatu tanda kekuasaan Allah; tetapi setelah Dia memperlihatkannya kepada kalian, lalu kalian tidak menyukainya? Hal yang paling kutakutkan pada kalian ialah bila kalian disiksa kerana perbuatan kalian sendiri. Hai ikan, kembalilah kamu dengan seizin Allah seperti keadaan semula." Maka ikan, dengan izin Allah, kembali dalam keadaan telah dipanggang seperti kejadian semula. 

Mereka berkata, "Hai Isa, jadilah engkau wahai Ruhullah, orang yang mulai memakannya, sesudah itu baru kami." Isa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, bukankah yang memulai itu seharusnya orang yang memintanya?" 

Ketika kaum Hawariyyin dan teman-teman Nabi Isa melihat bahawa Nabi Isa tidak mahu menyantap hidangan itu, maka mereka merasa takut bila turunnya hidangan ini mengakibatkan murka Allah dan azab-Nya bila memakannya. Kerana itu, mereka menjauhinya. 

Setelah Nabi Isa melihat bahawa mereka tidak mahu memakannya, maka dia mengundang semua orang miskin dan orang-orang yang sakit menahun untuk menyantap hidangan itu. Nabi Isa mengatakan kepada mereka, "Makanlah rezeki dari Tuhan kalian ini berkat doa nabi kalian, dan akhirilah dengan memuji kepada Allah." 

Maka mereka melakukannya, terhitung ada seribu tiga ratus orang yang memakannya, baik laki-laki mahupun wanita. Setiap orang makan hingga kenyang dan puas. Sedangkan Nabi Isa dan kaum Hawariyyin hanya memerhatikan, dan tiba-tiba hidangan itu masih dalam keadaan utuh seperti ketika baru turun dari langit, tiada sesuatu pun yang kurang darinya. Setelah itu hidangan tersebut diangkat ke langit, sedangkan mereka menyaksikannya. 

Setiap orang miskin merasa cukup hanya dengan sekali memakannya, dan setiap orang yang sakit menahun yang memakannya menjadi sembuh, dalam keadaan berkecukupan serta sihat wal afiat hingga akhir usianya. Sedangkan orang-orang Hawariyyin dan teman-teman Nabi Isa yang tidak mahu makan hidangan itu merasa menyesal. Mereka hanya dapat memandang hidangan itu dengan air liur yang mengalir, sementara dalam hati mereka terpendam rasa penyesalan hingga akhir usia mereka. 

Disebutkan bahawa apabila hidangan itu turun dari langit sesudah itu, maka berdatanganlah kepadanya kaum Bani Israil seraya berlari-lari dari segala penjuru, sebahagian dari mereka mendesak sebahagian yang lain, orang-orang kaya, orang-orang miskin, anak-anak, orang-orang dewasa, dan orang-orang yang sihat serta orang-orang yang sakit, semuanya ikut memakannya; sebahagian dari mereka mendesak sebahagian yang lain hingga bertindih-tindih kerana berebutnya. 

Melihat gejala tersebut, maka Nabi Isa menjadikan hidangan itu digilirkan di antara mereka, yakni sehari turun dan sehari lainnya tidak turun. Keadaan demikian tetap berlangsung pada mereka selama empat puluh hari. Hidangan itu turun selang sehari kepada mereka di saat siang hari mulai nampak meninggi. Hidangan itu tetap dalam keadaan tersedia dan terus dimakan, hingga tiba saatnya diangkat ke langit meninggalkan mereka dengan izin Allah, sedangkan mereka dapat melihat bayangannya di tanah hingga lenyap dari pandangan mereka. 

Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa a.s., "Jadikanlah rezeki-Ku yang berupa hidangan ini untuk kaum fakir miskin, anak-anak yatim, serta orang-orang yang sakit menahun saja, bukan untuk orang-orang kaya." 

Ketika ketentuan tersebut dilakukan, maka kalangan hartawan mereka mulai merasa ragu dan menyimpan rasa dendam akan adanya hukum tersebut, hingga tertanam dalam diri mereka rasa ragu dan bimbang, kemudian mereka berupaya membuat kedustaan agar orang-orang ikut ragu seperti mereka. Lalu mereka menyiarkan berita yang buruk dan kemungkaran terhadap hidangan tersebut. Saat itulah syaitan menemui jalannya yang didambakan, kemudian syaitan menanamkan rasa was-was ke dalam hati kaum Rabbaniyyin, sehingga mereka mengatakan kepada Isa, "Ceritakanlah kepada kami tentang hidangan ini dan masalah turunnya dari langit, apakah memang benar? Kerana sesungguhnya ramai orang dari kalangan kami yang meraguinya." 

Nabi Isa a.s. berkata, "Binasalah kalian. Demi Tuhanku, kalian telah meminta kepada nabi kalian supaya memohon kepada Tuhan kalian akan hidangan ini, tetapi setelah Tuhan mengabulkannya dan menurunkannya kepada kalian kerana belas kasihan kepada kalian dan sebagai rezeki buat kalian, serta diperlihatkan-Nya tanda-tanda kebesaran-Nya kepada kalian untuk kalian jadikan sebagai pelajaran, temyata kalian balas mendustakan dan meragukannya. Maka tunggulah azab yang pasti akan menimpa kalian, kecuali bila Allah merahmati kalian." 

Maka Allah menurunkan wahyu-Nya kepada Isa a.s., bahawasanya Dia akan menghukum orang-orang yang berdusta sesuai dengan syarat yang telah dikemukakan-Nya. Sesungguhnya Dia akan mengazab di antara mereka orang-orang yang ingkar terhadap hidangan itu sesudah ia diturunkan, iaitu dengan azab yang belum pernah Dia timpakan kepada seseorang pun dari umat manusia. 

Kemudian pada petang harinya ketika orang-orang yang ragu itu mulai pergi ke tempat peraduannya bersama isteri-isterinya dalam keadaan yang baik lagi selamat, tiba-tiba di penghujung malam harinya Allah mengutuk mereka menjadi babi. Selanjutnya pada pagi harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang kotor, iaitu tempat-tempat pembuangan sampah, sebagaimana layaknya babi. 

Asar ini berpredikat gharib sekali. Ibnu Abu Hatim memotong sebahagian dari kisah ini dalam berbagai tempat. Dan saya telah menghimpunnya secara utuh agar konteksnya lengkap dan sempurna, akhirnya hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui. 

Semua asar yang telah diketengahkan menunjukkan bahawa hidangan itu benar diturunkan kepada kaum Bani Israil di masa Nabi Isa putera Maryam, sebagai jawapan Allah ke atas doa Nabi Isa, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh makna lahiriah ayat yang mengatakan: 

Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. " (Al-Maidah: 115), hingga akhir ayat. 

Akan tetapi,ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa hidangan itu tidak jadi diturunkan. Lais ibnu Abu Sulaim telah meriwayatkan dari Mujahid berhubungan dengan firman-Nya: 

"Turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit." (AI-Maidah: 114) 

Bahawa hal ini hanyalah sekadar perumpamaan yang dibuat oleh Allah, sedangkan pada kenyataannya tidak ada sesuatu pun dari hidangan itu yang diturunkan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. 

Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Haris, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim (iaitu Ibnu Salam), telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid yang mengatakan bahawa hidangan yang berisikan makanan itu mereka tolak, kerana akan ditimpakan kepada mereka azab jika mereka mengingkarinya. Maka hidangan itu tidak mahu diturunkan kepada mereka. 

Ibnu Jarir mengatakan pula bahawa telah menceritakan kepada kami Al-Musanna ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Mansur ibnu Zazan, dari Al-Hasan yang mengatakan sehubungan dengan masalah hidangan ini, bahawa hidangan ini sebenarnya tidak jadi diturunkan. 

Dan telah menceritakan kepada kami Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah yang mengatakan bahawa Al-Hasan pernah mengatakan sehubungan dengan firman Allah S.w.t. yang ditujukan kepada mereka: 

"Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah (turun hidangan) itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." (Al-Maidah: 115) 

Lalu mereka menjawab, "Kami tidak memerlukan hidangan itu."  Oleh kerana itu hidangan itu tidak jadi diturunkan. 

Semua riwayat yang telah disebutkan tadi sanadnya shahih sampai kepada Mujahid dan Al-Hasan. Dan hal ini diperkuat dengan suatu pendapat yang mengatakan bahawa kisah mengenai hidangan ini tidak dikenal oleh orang-orang Nasrani dan tidak terdapat di dalam kitab mereka. Seandainya hal ini ada dan telah diturunkan, nescaya akan dinukil oleh mereka dan pasti akan terdapat di dalam kitab mereka secara mutawatir, bukan melalui berita yang bersifat Ahad. Hanya Allah yang mengetahui yang sebenarnya. 

Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama menyatakan bahawa hidangan itu memang diturunkan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengemukakan alasannya, bahawa dikatakan demikian kerana Allah S.w.t. telah memberitakan perihal penurunan hidangan tersebut melalui firman-Nya: 

"Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah (turun hidangan) itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." (Al-Maidah: 115) 

Sedangkan janji dan ancaman Allah itu adalah hak dan benar. Pendapat ini (hanya Allah yang lebih mengetahui) adalah pendapat yang benar, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh berita dan asar dari ulama Salaf dan lain-lainnya. 

Ulama sejarah telah menyebutkan bahawa ketika Musa ibnu Nasir (panglima pihak Bani Umayyah) membuka negeri-negeri Maghrib (Afrika Utara), dia menemui suatu hidangan yang bertatahkan berbagai mutiara dan intan perhiasan. Lalu dia mengirimnya kepada Amirul Mukminin Al-Walid ibnu Abdul Malik pendiri Masjid Dimasyq, tetapi dia telah meninggal dunia ketika hidangan tersebut masih di tengah jalan. Lalu hidangan itu diserahkan kepada saudara lelakinya (iaitu Sulaiman ibnu Abdul Malik) yang menjadi khalifah sesudahnya. 

Orang-ramai melihat hidangan itu dan mereka merasa takjub kerana pada hidangan tersebut terdapat batu-batu yang berharga dan permata-permata yang jarang didapati. Menurut suatu pendapat, hidangan tersebut dahulunya adalah milik Nabi Sulaiman ibnu Nabi Daud a.s. 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Salamah ibnu Kahil, dari Imran ibnul Hakam, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa orang-orang Quraisy pernah meminta kepada Nabi S.a.w.: 

"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjadikan Bukit Shafa menjadi emas, maka kami akan beriman kepadamu. " Nabi S.a.w bersabda, "Benarkah kalian mahu beriman? " Mereka menjawab, "Ya. " 

Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, "Kemudian Nabi S.a.w berdoa, dan datanglah Malaikat Jibril kepadanya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam-Nya buatmu, dan Dia berfirman kepadamu bahawa jika kamu suka, maka nanti pagi Bukit Shafa akan menjadi emas buat mereka; dan barang siapa yang kafir di antara mereka sesudah itu, maka Dia akan mengazabnya dengan azab yang belum pernah Dia timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dan jika kamu suka, maka Dia akan membukakan buat mereka pintu taubat dan pintu rahmat'." Maka Nabi S.a.w bersabda: 

"Tidak. tetapi (yang ku minta adalah) pintu taubat dan rahmat."

Kemudian Imam Ahmad, Ibnu Murdawaih, dan Imam Hakim di dalam Kitab Mustadrak meriwayatkannya melalui hadits Sufyan As-Tsauri dengan sanad yang sama. 

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah al-Maidah, ayat 112 - 113]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih :)

Kategori

Air terjun (9) Ajaib (22) Al-Hadits dan Sains (2) Alam sekitar (10) AlQuran dan Sains (38) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (42) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (127) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (346) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (54) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (93) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (42) Kad telefon (3) Kamera (21) Kamera digital (16) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (57) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (193) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (47) Landskap (111) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (60) Motivasi (33) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (34) Penggodam (23) Perang (31) Perkahwinan (22) Pernikahan (18) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (132) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (61) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (21) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (41) Teknologi (241) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (165) Time lapse (39) Timur Tengah (176) Tumbuhan (37) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (294) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (10) Zionis (20)

Unikversiti Designed by Templateism.com & Copy Blogger Themes

Imej tema oleh blue_baron. Dikuasakan oleh Blogger.