Cara Hidup

Konspirasi

Dunia Islam

Kisah Nabi dan Sahabat

Kisah umat dahulu

Sains

Foto

Pautan Luar

Program Qurban dan Aqiqah di Kemboja

Kilat Petir Halilintar di Tasik Unisza
وَيُرۡسِلُ ٱلصَّوَٲعِقَ فَيُصِيبُ بِہَا مَن يَشَآءُ

"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." [Surah Ar-Ra'd : 13]

Telah diriwayatkan sebuah hadits berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini oleh Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli; telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abu Sarah Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Sabit, dari Anas, bahawa Rasulullah S.a.w mengirimkan seorang lelaki kepada seseorang dari kalangan orang-orang Badwi yang kafir. Beliau S.a.w memerintahkan kepada pesuruhnya itu, "Pergilah dan serulah dia untuk memeluk (agama)ku!"

Pesuruh itu berangkat menuju tempat lelaki Badwi itu. Setelah datang, dia berkata kepadanya, "Rasulullah S.a.w menyerumu!" Lelaki Badwi itu bertanya, "Siapakah Rasulullah, dan apakah Allah itu, apakah dari emas ataukah dari perak atau dari tembaga?"

Pesuruh Rasulullah S.a.w kembali menghadap kepada Rasulullah S.a.w dan menceritakan apa yang dialaminya, Dia berkata kepada Nabi S.a.w, "Telah aku ceritakan kepadamu bahawa orang itu jauh lebih ingkar daripada apa yang diperkirakan. Dia mengatakan anu dan anu kepadaku (menunjukkan keingkarannya)." Rasulullah S.a.w bersabda kepadaku, "Pergilah lagi kamu kepadanya!"

Pesuruh Rasulullah S.a.w berangkat lagi kepadanya untuk kedua kalinya, dan lelaki Badwi yang diserunya mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Maka pesuruh Rasulullah S.a.w kembali dan berkata kepada Rasulullah S.a.w, "Wahai Rasulullah, telah aku ceritakan kepadamu bahawa dia lebih ingkar daripada itu."

Rasulullah S.a.w bersabda kepadanya. "Kembalilah kamu dan serulah dia!" Pesuruh Rasulullah S.a.w kembali kepada lelaki Badwi itu untuk yang ketiga kalinya, tetapi lelaki Badwi itu mengeluarkan jawapan yang sama kepada utusan Rasulullah. Ketika sedang berbicara dengan utusan Rasulullah, tiba-tiba Allah mengirimkan awan di atas kepala lelaki Badwi itu, lalu awan tersebut mengeluarkan guruhnya, dan petir (halilintar) menyambar lelaki Badwi itu mengenai kepalanya sehingga kepalanya hilang. Maka Allah S.w.t menurunkan firman-Nya;

"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." [Surah Ar-Ra'd : 13]

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadits Ali ibnu Abu Sarah dengan sanad yang sama. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkannya dari Abdah ibnu Abdullah, dari Yazid ibnu Harun, dari Dulaim ibnu Gazwan, dari Sabit, dari Anas, lalu disebutkan hal yang semisal. Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Aban ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Juni, dari Abdur Rahman ibnu Sahhar Al-Abdi. Disebutkan bahawa Nabi S.a.w pernah mengutusnya kepada seseorang yang berlaku sewenang-wenang untuk menyerunya agar memeluk Islam. Tetapi lelaki yang diserunya bertanya, "Bagaimanakah menurut kalian tentang Tuhan kalian, apakah dari emas, atau dari perak atau dari permata?" Ketika lelaki yang diseru itu membantah mereka yang menyerunya, tiba-tiba Allah mengirimkan segumpal awan, lalu awan itu mengeluarkan suara guruhnya, kemudian Allah melepaskan halilintar mengenai lelaki yang diseru itu sehingga kepalanya hilang. Dan turunlah ayat ini.

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah ar-Ra'd, ayat 13]


Dalam riwayat an-Nasai'e dan al-Bazzar, dari Anas, ada dikemukakan bahawa Rasulullah mengutus seorang sahabatnya kepada pembesar jahiliyah untuk mengajaknya beriman kepada Agama Allah. Berkatalah pembesar itu, "Apakah Tuhan yang engkau ajak supaya aku menyembahNya itu dibuat daripada besi, tembaga, perak atau dari emas?" Kemudian utusan itu kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah S.a.w menyuruhnya kembali kepada pembesar tersebut sebanyak tiga kali dan Allah mengirim petir untuk menyambarnya sehingga terbakar. Maka turunlah ayat ini (Ar-Ra'd, ayat 13) berkenaan dengan peristiwa tersebut.

[Imam as-Suyuthi - Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul]


Kisah Amir ibnut Tufail dan Arbad ibnu Rabi 'ah

Berhubung dengan asbabun nuzul ayat ini ulama tafsir menceritakan kisah Amir ibnut Tufail dan Arbad ibnu Rabi 'ah ketika keduanya tiba di Madinah dan menghadap kepada Rasulullah S.a.w, lalu keduanya meminta separuh dari urusan itu buat mereka berdua kepada Rasulullah S.a.w. Tetapi Rasulullah S.a.w menolak permintaan mereka berdua. Maka Amir ibnut Tufail berkata kepada Rasulullah S.a.w, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan memenuhi kota Madinah untuk memerangimu dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki."

Maka Rasulullah S.a.w menjawabnya, "Allah pasti menolakmu melakukan hal tersebut, demikian juga orang-orang Ansar." Kemudian keduanya berniat akan membunuh Rasulullah S.a.w. Untuk itu, salah seorang dari keduanya mengajak Rasulullah S.a.w berbicara, sedangkan yang lainnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah S.a.w dari arah belakang. Akan tetapi, Allah S.w.t melindungi diri Rasulullah S.a.w dari perbuatan keduanya dan menjaganya.

Akhirnya keduanya pergi meninggalkan kota Madinah, lalu berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab Badwi, mengumpulkan orang-orangnya untuk memerangi Rasulullah S.a.w. Maka Allah mengirimkan awan yang mengandungi halilintar kepada Arbad, kemudian Arbad mati terbakar disambar halilintar. Adapun Amir ibnut Tufail, Allah mengirimkan penyakit ta'un kepadanya; akhirnya tubuh Amir terkena penyakit bisul yang besar, sehingga Amir merintih-rintih kesakitan dan berkata, "Hai keluarga Amir, aku diserang bisul seperti bisul bonggol unta, dan kematianku sudah dekat, iaitu di rumah keluarga Saluliyah." Akhirnya matilah keduanya. Semoga mereka berdua dilaknat oleh Allah. Berhubung dengan peristiwa seperti itu Allah menurunkan firman-Nya;

"....... dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah." [Ar-Ra'd: 13]

Al-Hafidz Abul Qasim At-Thabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mas'adah ibnu Sa'id Al-Attar, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Munzir Al-Hizami, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz ibnu Imran, telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman dan Abdullah (keduanya anak Zaid ibnu Aslam), dari ayahnya, dari Ata ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas, bahawa Arbad ibnu Qais ibnu Hazz ibnu Jalid ibnu Ja'far ibnu Kilab dan 'Amir ibnut Tufail ibnu Malik tiba di Madinah untuk menemui Rasulullah S.a.w. Lalu keduanya menemuinya, ketika itu Rasulullah S.a.w sedang duduk, maka keduanya duduk di hadapan Rasulullah S.a.w.

Amir ibnut Tufail berkata, "Hai Muhammad, apakah yang akan engkau berikan kepadaku jika aku masuk Islam?" Rasulullah S.a.w bersabda, "Engkau akan memperolehi hak seperti kaum muslim lainnya dan mempunyai kewajiban yang sama dengan mereka."

Amir ibnut Tufail berkata lagi "Apabila aku masuk Islam, mahukah engkau jika aku memegang tampuk pemerintahan selepasmu?" Rasulullah S.a.w bersabda, "Hal itu bukanlah untukmu, bukan juga untuk kaummu, tetapi engkau boleh memegang tali kendali kuda (memimpin pasukan berkuda)." Amir menjawab, "Sekarang saya adalah pemimpin pasukan berkuda Najd. Berikanlah kepadaku kekuasaan ke atas daerah-daerah pedalaman, dan engkau mempunyai kekuasaan di daerah-daerah perkotaan."

Rasulullah S.a.w menjawab, "Tidak." Ketika keduanya telah pergi dari hadapan Rasulullah S.a.w, berkatalah Amir, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku akan memenuhi kota Madinah dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki untuk memerangimu." Rasulullah S.a.w menjawabnya, "Allah pasti mencegahmu."

Setelah Arbad dan Amir keluar dari sisi Rasulullah S.a.w, Amir berkata, "Hai Arbad, aku akan menyibukkan Muhammad darimu dengan pembicaraan, lalu pukullah dia olehmu dengan pedang. Kerana sesungguhnya orang-orang Madinah itu (bila kamu membunuh Muhammad) paling tidak tuntutan mereka adalah diyat. Mereka pasti tidak mahu berperang, maka kita beri mereka diyat-nya." Arbad berkata, "Akan saya lakukan."

Keduanya kembali lagi menemui Rasulullah S.a.w. Amir berkata, "Hai Muhammad, kemarilah bersamaku, aku akan berbicara denganmu." Rasulullah S.a.w bangkit dan pergi bersama Amir, lalu Keduanya duduk dekat pagar kebun kurma. Amir berbincang-bincang dengan Rasulullah S.a.w, sedangkan Arbad menghunus pedangnya. Tetapi ketika Arbad meletakkan tangannya pada gagang pedang, tiba-tiba tangannya kaku dan menempel pada gagang pedangnya sehingga dia tidak dapat mencabut pedang.

Ketika Arbad dalam keadaan demikian, dalam waktu yang cukup lama dirasakan oleh Amir, tiba-tiba Rasulullah S.a.w berpaling ke belakang dan melihat Arbad dalam posisinya yang demikian, maka beliau pergi meninggalkan keduanya.

Akhirnya Amir dan Arbad pergi dari hadapan Rasulullah S.a.w, dan ketika keduanya telah sampai di Al-Harrah (iaitu Harrah Raqim) keduanya turun beristirehat. Sa'd ibnu Mu'az dan Usaid ibnu Hudair keluar (dari Madinah) mengejar keduanya. Sa'd dan Usaid berkata, "Tunjukkanlah dirimu, hai dua orang lelaki musuh Allah; semoga Allah melaknatmu berdua!" Amir bertanya, "Siapakah temanmu itu, hai Sa'd?" Sa'd menjawab, "Ini adalah Usaid ibnu Hudair, panglima pasukan."

Keduanya pergi dari Madinah. Ketika sampai di Ar-Raqm, Allah mengirimkan halilintar bagi Arbad, lalu halilintar menyambarnya hingga mati. Sedangkan Amir ketika dia sampai di Al-Kharim, Allah menimpakan penyakit bisul yang membinasakannya. 

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah ar-Ra'd, ayat 13]


Mimpi Nabi Yusuf
Imam Abu Ja'far ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Sa'id Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibnu Zahir, dari As-Saddi, dari Abdur Rahman ibnu Sabit dari Jabir yang menceritakan bahawa seorang Yahudi yang dikenali dengan nama Bustanah datang menghadap Nabi S.a.w lalu bertanya, "Hai Muhammad, ceritakanlah kepadaku bintang-bintang yang dilihat oleh Yusuf dalam mimpinya bersujud kepadanya, apakah nama bintang-bintang tersebut?" Rasulullah S.a.w diam sejenak, tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Jibril a.s. turun dan menceritakan kepada Nabi S.a.w semua nama bintang itu.

Maka Nabi S.a.w menyuruh agar lelaki Yahudi itu dipanggil menghadap. Setelah lelaki Yahudi itu sampai, maka Nabi S.a.w bertanya, "Apakah engkau mahu beriman jika aku sebutkan kepadamu nama bintang-bintang itu?" Lelaki Yahudi itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah S.a.w bersabda;

جِرۡﻳﺎﻥ ﻭالطَّارِقُ ﻭالذَّيَّالُ ﻭﺫﻭ ﺍﻟكَنَفَات ﻭﻗﺎبِس ﻭﻭﺛﺎﺏ ﻭﻋﻤوۡﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟفَليق ﻭﺍﻟمِصۡبَح ﻭﺍﻟﻀﺮوۡﺡ ﻭﺫﻭ ﺍﻟفَرَغ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟنُّوۡ

"Jiryan, Thariq, Dzayyal, Dzul Kanafat, Qabis, Watssab, 'Amudan, Faliq, Misbah, Dharuh, Dzul Faragh, Dhiya', dan Nur."

Lelaki Yahudi itu berkata, "Memang benar, demi Allah, itulah nama bintang-bintang tersebut."

Imam Baihaqi meriwayatkannya di dalam kitab Dalail-nya melalui hadits Sa'id ibnu Mansur, dari Al-Hakam ibnu Zahir.

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah Yusuf, ayat 4]

Kisah Para Rasul
"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." [Surah Hud : 120]

Allah Swt. menyebutkan bahawa semua kisah para rasul terdahulu bersama umatnya masing-masing sebelum engkau (Muhammad) Kami ceritakan kepadamu perihal mereka. Juga perihal pertentangan dan permusuhan yang dilancarkan oleh mereka terhadap nabinya masing-masing, dan pendustaan serta gangguan mereka yang dilancarkan terhadap para nabinya. Lalu Allah menolong golongan orang-orang yang beriman dan menghinakan musuh-musuh-Nya yang kafir. Semuanya itu diceritakan untuk meneguhkan hatimu, hai Muhammad. Dan agar engkau mempunyai suri teladan dari kalangan saudara-saudaramu para rasul yang terdahulu.

Firman Allah Swt;

"....... dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran......." [Hud : 120]

Yakni di dalam surah ini. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan sejumlah ulama Salaf.

Menurut suatu riwayat yang bersumber dari Al-Hasan dan Qatadah disebutkan di dalam dunia ini. Tetapi pendapat yang benar ialah yang mengatakan di dalam surah ini yang mengandung kisah-kisah para nabi. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka bersama orang-orang yang beriman kepada mereka, lalu Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Surah ini disampaikan kepadamu yang di dalamnya terkandung kisah-kisah yang benar dan berita yang benar serta sebagai pelajaran untuk mengecewakan orang-orang kafir, juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman.

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah Hud, ayat 120]


p/s: Sedangkan bagi Rasulullah S.a.w pun kisah-kisah para rasul untuk menambah keteguhan hati, apa lagi bagi kita. Ditambah pula dengan cobaan-cobaan akhir zaman yang kita hadapi, dengan pelbagai kejadian yang dapat kita baca dan lihat dari serata pelusuk dunia (menerusi internet), yang sedikit-sebanyak mempengaruhi juga hati / jiwa kita.

Maka sebaiknya kita mempelajari dan menghayati tentang kisah-kisah para rasul juga untuk menambah keteguhan hati dan keimanan kepada Allah 'Azza wa Jalla. Di samping menyimpannya dalam otak untuk diceritakan kepada orang lain (sekurang-kurangnya anak isteri kita) pula, bukannya mendengar kisah rasul kemudian asyik lupa begitu sahaja. Jika kisah-kisah itu ada dalam memori otak kita, barulah insyaAllah pengajaran dapat diambil dan dimanfaatkan ketika diperlukan.

Wallahu a'lam .......

Wallpaper Islamik - Ulama tidak dipedulikan lagiKetika itu Imam Abu Hanifah (Imam mazhab Hanafi) berada di masjid untuk mengajar ilmu kepada para muridnya. Lalu datanglah seorang lelaki, dia berdiri di masjid mencaci-maki dan mencela. Imam Abu Hanifah tidak menghentikan percakapannya dan tidak pula menoleh kepadanya.

Kemudian Imam Abu Hanifah pun pulang ke rumahnya sedangkan si lelaki itu berjalan di belakangnya sambil terus memaki. Sampai di depan pintu rumahnya, Imam Abu Hanifah pun berdiri dan menghadapkan wajahnya kepada si lelaki tersebut.

"Ini rumahku, aku hendak masuk. Jika engkau ingin meneruskan makian dan perkataanmu, habiskanlah hingga tidak tersisa apa yang ada pada dirimu," Imam Abu Hanifah berkata dengan tenang kepada lelaki tersebut.

Maka malulah si lelaki itu kerana adab Imam Abu Hanifah, "Maafkanlah saya, berikanlah kepada saya jalan keluar."

"Semoga Allah mengampunimu dan engkau sudah bebas." (Manaqib Al Imam Al A'dzam, 1/269)Jilbab Teknologi Tinggi

Jilbab Teknologi Tinggi
Seorang usahawan Muslim telah memenuhi impian ramai wanita Muslim dengan mereka-cipta jilbab sejuk sendiri, kalis air dan bebas kedutan.

"Tidak kira berapa panas keadaan di luar, mereka memakainya, dan mereka akan memakainya dengan bangga," kata usahawan berusia 22 tahun, Ahmad Ghanem pada video Kickstarter beliau, Buzz Feed melaporkan.

Jilbab dipakai oleh wanita Muslim sepanjang tahun, musim panas adalah rumit bagi sesetengah orang. Itulah sebabnya Ghanem memutuskan untuk melibatkan diri dan mencipta jilbab ini, menjadikan ianya suatu tudung penyesuaian iklim yang pertama dicipta.

Jilbab itu telah diilhamkan oleh syarikat-syarikat pakaian yang berprestasi seperti Nike dan Under Armour.

Jilbab kering sejuk itu diperbuat daripada kain khas yang membuat pemakai 7 hingga 10 darjah lebih sejuk daripada jilbab standard.

Beliau telah mencuba beratus-ratus pilihan yang berbeza sepanjang dua tahun, dan akhirnya Ghanem menemui bahan nilon yang menghalang 80% daripada haba, menawarkan perlindungan UV, dan benar-benar kalis air.

"Saya mahu terus berinovasi, merevolusi, dan mengubah cara orang melihat hijab," kata Ghanem.

"Saya berharap jenama saya boleh memberi inspirasi kepada mereka untuk keluar dan menjadi apa yang mereka mahu."Kategori

Air terjun (8) Ajaib (22) Alam sekitar (10) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (41) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (126) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (345) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (52) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (91) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (35) Kad telefon (3) Kamera (20) Kamera digital (15) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (56) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (189) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (45) Landskap (108) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (58) Motivasi (35) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (28) Penggodam (22) Perang (32) Perkahwinan (22) Pernikahan (19) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (130) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (59) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (20) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (42) Teknologi (232) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (160) Time lapse (39) Timur Tengah (173) Tumbuhan (36) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (290) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (10) Zionis (20)