Berita Terkini

Syiah, antara Gerakan Politik dan Aliran Agama

Bashar Assad and Khomeini
Oleh: Dr. Ahmad Zain

Di dalam makalah ini, penulis tidak akan membicarakan tentang Aqidah Syiah secara terperinci dan mendetail, kerana selain memerlukan tulisan panjang, yang dirasa tidak berkesan dan kurang efesien dalam forum Seminar yang memberikan masa yang sangat terhad, begitu juga pembahasan tentang Syiah sudah ditulis oleh para ulama-ulama dahulu di dalam buku-buku mereka, serta boleh didapati juga pada buku-buku kontemporari dalam pelbagai bahasa, disamping itu boleh diakses dari internet.

Penulis hanya menyampaikan pandangan secara umum berkaitan dengan bahaya Aqidah Syiah dalam tataran politik dan keyakinan kaum muslimin secara bersamaan. Kenapa boleh dikatakan seperti itu?

Kalau kita ingin meneliti, akan kita dapati bahawa pembicaraan tentang Syiah sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu di dalam buku-buku mereka yang menyatakan bahawa Syiah pada awalnya adalah kumpulan-kumpulan menyimpang (firqah) dalam Islam, seperti halnya Khowarij, Mu'tazilah, Qadariyah , Jabariyah dan lain-lain.

Yang menarik, bahawa pembicaraan tentang Syiah mula muncul lagi pada masa sekarang, khususnya sejak munculnya Revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini pada tahun 1979, yang pada awalnya disebut-sebut sebagai Revolusi Islam Iran, tetapi ternyata adalah Revolusi Syiah Iran. Banyak dari kalangan Ahlus Sunnah yang terpedaya dengan slogan yang diusung oleh Revolusi ini dengan menyebutkan:

لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية

لا شيعية لا سنية إسلامية إسلامية

Mereka dari kalangan Ahlus Sunnah ramai yang menggantungkan harapan dari Revolusi ini. Tetapi seiring dengan pergantian hari, ternyata terungkap sedikit demi sedikit maksud dan tujuan utama revolusi ini, iaitu menguasai dunia dengan menyebarkan ajaran Syiah Imamiyah.

Tashdir Tsaurah (Penghantaran Revolusi) dan Imam Mahdi

Di dalam ajaran Syiah Imamiyah disebutkan bahawa Imam Mahdi (Imam Ke -12) akan muncul di akhir zaman dengan tugas seperti berikut:

1. Membawa Syariat Baru, iaitu Syariat Nabi Daud dan Sulaiman as, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Kulaini dalam "Al Kafi", [1]

2. Membawa al Qur'an baru iaitu Mushaf Fatimah,

3. Merobohkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,

4. Membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khottab, kemudian dibakarnya dan dihambur-hamburkan abunya [2]. Ertinya mereka akan menyerang negara-negara Arab yang ada disekitarnya. Saat ini, mereka telah merebut Iraq dengan membonceng pasukan Amerika Syarikat. Sesuatu yang pernah dilakukan oleh al Alqami dan Nashiruddin Ath Thusi yang memprovokasi Pasukan Tatar untuk membantai kaum muslimin yang ada di Baghdad, dan sejarah itupun berulang kembali [3].

5. Membalas dendam bangsa Arab [4]

6. Membunuh Nawashib (Anti Syiah) yang selama ini menentang aqidah mereka, kecuali yang ikut mereka. [5]

Yang perlu diperhatikan disini, bahawa tugas-tugas Imam Mahdi di atas (menurut kesepakatan para pemikir Syiah kontemporari) khususnya yang berkaitan dengan perluasaan kuasa dan hak untuk membunuh lawan- lawan politik mereka, terutama Ahlus Sunnah telah diambil alih oleh Negara Iran yang ditubuhkan dan dipimpin oleh Khomeni . [6]

Hal ini diperkuat dengan adanya ad-Dustur al-Islami Negara Iran yang menyatakan bahawa tentera negara Iran bukan saja menjaga perbatasan negara , tetapi juga bertugas untuk berjihad di seluruh dunia . Dan disebutkan juga di dalam Dustur tersebut bahawa di saat belum munculnya Imam Mahdi, maka kekuasaan dan kepemimpinan Negara Iran dipegang oleh al Faqih [7], yang kemudian terkenal dengan konsep " Wilayatul Faqih " yang disusun oleh Khomeni sebelum terjadinya revolusi .

Disebutkan juga di dalam Dustur tersebut bahawa Revolusi Iran bertanggung jawab untuk membantu orang- orang tertindas menghadapi para penguasa di negaranya masing-masing, sehingga memudahkan untuk membina sebuah umat antarabangsa yang bersatu di bawah satu kepimpinan , inilah yang disebut oleh banyak pemerhati dengan istilah " Tasdir Tsaurah " ( Penghantaran Revolusi ).

Tentunya , Al Khomeni dengan pernyataan- pernyataan tersebut [8] telah menyelisihi apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama Syiah sepanjang sejarah bahawa yang mengaku Mahdi sebelum waktu keluarnya dinyatakan kafir. Akan tetapi kerana Khomeni berhasil mendirikan sebuah negara dengan seluruh kekuatannya, maka keyakinan yang selama ini dipegang teguh oleh ulama-ulama pendahulu mereka menjadi luntur. Sehingga kita dapatkan ulama-ulama kontemporari Syiah mula menyokong konsep Wilayatul Faqih Khomeni tersebut . Bagi mereka yang menyelisihinya akan dipulaukan , bahkan kalau perlu dibunuh. [9]

Yang menguatkan adanya hubungan erat antara gerakan politik Syiah dengan aqidah mereka adalah para imam 12 yang mereka yakini setelah Ali, Hasan dan Husein semuanya adalah keturunan Husein . Pertanyaannya adalah kenapa harus keturunan Husein ? Kenapa orang-orang Syiah cintanya kepada Husein jauh berlebihan jika dibandingkan dengan cinta mereka kepada Hasan ? Bahkan Hasan tidak disebut-sebut dalam buku-buku mereka kecuali sangat sedikit sekali? Setelah ditelusuri ternyata isteri dari Husein adalah seorang puteri istana kerajaan Parsi yang bernama Syahrubanu , yang merupakan puteri raja Parsi terakhir yang bernama Yazdajrid , disinilah terjadi pertemuan darah al Hasyimiyah dan darah as Sataniyah . [ 10 ]

Kekuasaan dan Imamah

Konsep Imamah adalah doktrin syiah yang paling mendasar. Sebuah doktrin yang sudah merupakan harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Mungkin saja, seorang syiah menutupi-nutupi ajaran lain dengan konsep "Taqiyah". Tetapi dalam masalah Imamah ini, seperti mereka tidak boleh bertaqiyah. Ulama kontemporari mereka Muhammad Husein Ali Kasyif al Ghitoi mengarang buku "Ashlu Syiah wa Usuluha" dalam rangka untuk (At-Taqrib) mendekatkan antara Syiah dan Sunnah, maka buku ini dihantar ke seluruh dunia dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Di dalam buku tersebut Muhammad Husein Ali Kasyif al Ghitoi menerangkan dengan jelas bahawa masalah Imamah adalah masalah yang paling mendasar dalam Syiah Imamiyah dan merupakan titik perbezaan yang paling penting antara Syiah dengan Sunnah. [11]

Di dalam konsep Imamah ini didapati point-point sebagai berikut;

1. Imamah merupakan jabatan Ilahi, maka yang memilih para imam- imam mereka adalah Allah swt secara langsung melalui nash. [12]

2. Wilayah ( Kepimpinan ) merupakan rukun Islam yang kelima. [13]

3. Para Imam yang berjumlah 12 orang mempunyai kedudukan yang tidak boleh dicapai oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah , maupun oleh nabi yang diutus . [14]

4. Para imam mereka lebih utama dari ulul azmi dari kalangan nabi. [15]

5. Yang mengingkari salah satu Imam sama dengan mengingkari kenabian , ertinya telah kafir dan sesat serta masuk dalam neraka selama-lamanya [16]. Dengan alasan seperti ini mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali tiga orang iaitu Miqdad , Salman dan Abu Dzar , bahkan mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin non syiah, serta menghalalkan darah mereka.

6. Imam mereka mengetahui bila mereka mati, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan mereka. [17]

7. Para Imam adalah maksum (terjaga ) dari berbuat salah dan dosa , baik yang kecil mahupun yang besar , baik sengaja mahupun tidak sengaja . Mereka juga terjaga dari kelalaian , kekeliruan dan lupa . [18]

Doktrin Imamah ini sebagaimana telah disebut di atas, merupakan doktrin yang paling penting. Doktrin inilah yang mewarnai hampir seluruh ajaran Syiah secara umum, seperti Tahrif al Qur'an, Pengkafiran para sahabat dan umat Islam non Syiah, penghalalan darah mereka, dan lain-lain.

Hal itu sangat dimaklumi, kerana di dalam konsep Imamah inilah kuasa akan boleh diraih, semua pengikutnya diwajibkan untuk mentaati imam-imam mereka yang maksum dan tidak pernah berbuat salah, apalagi mereka diangkat langsung oleh Allah s.w.t dengan melalui nash dan wasiat dari Rasulullah s.a.w. Tentunya, dengan diterapkannya konsep Imamah ini dalam kedudukan politik, akan membentuk kekuatan yang luar biasa, kerana ia akan disokong oleh para pengikutnya yang sangat fanatik dan rela mengorbankan apa saja demi tercapai tujuan-tujuan yang telah diletakkan oleh para Imam mereka. Revolusi Iran merupakan contoh nyata dari penerapan konsep Imamah tersebut.

Tahrif al Qur'an. [19]

Doktrin tentang Tahrif al Qur'an dimunculkan syiah untuk menyokong konsep Imamah, Oleh kerana itu, kita dapati hampir seluruh ayat-ayat Al Qur'an ditakwilkan untuk menyokong kekhilafahan Ali bin Abu Talib ra, seperti dalam QS Al Maidah: 55 dan 67. Bahkan untuk tujuan tersebut, mereka tidak segan-segannya untuk menambah ayat-ayat di dalam Al Qur'an. Sehingga muncullah doktrin-doktrin di bawah ini:

1. Al Qur'an yang sebenarnya terdiri daripada 17,000 ayat. [20]

2. Yang boleh mengumpul dan menghafal al Qur'an sama seperti apa yang diturunkan oleh Allah hanyalah para imam. [21]

3. Mereka mempunyai Mushaf Fatimah, yang tebalnya tiga kali ganda daripada al Quran yang dipegang kaum muslimin sekarang, dan tidak ada satu huruf pun yang ada dengan al Qur'an sekarang. [22]

Tentunya, masih banyak doktrin-doktrin Syiah yang bertentangan dengan aqidah umat Islam, bahkan doktrin-doktrin tersebut boleh mengganggu keamanan masyarakat, kerana berakhir dengan revolusi berdarah untuk merebut kuasa. Oleh kerana itu, umat Islam harus selalu waspada dengan gerakan-gerakan seperti ini, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau seperti pembunuhan umat Islam secara beramai-ramai yang berlaku di Baghdad pada masa Khilafah Abbasiyah, kemudian berulang kembali di saat jatuhnya Saddam Husein, begitu juga sabotaj berdarah yang berlaku di Mekah al Mukarramah yang diikuti dengan kecurian Hajar Aswad, konflik berdarah yang tidak kunjung selesai yang terjadi di Pakistan, Yaman, dan Bahrain serta peristiwa-peristiwa lainnya, agar semua itu dapat dielakkan khususnya di negara Indonesia yang majoriti umat Islamnya bermazhab ahlus Sunnah.

Yang terakhir, kami mengajak umat Islam, khususnya para ulama dan cendikiawan untuk banyak membaca buku-buku kesusasteraan aliran Syiah ini, dan mengikuti perkembangan politik yang ada di Timur Tengah, supaya kita benar-benar mengetahui hakikat gerakan aliran ini, sehingga tidak mudah tertipu dengan slogan-slogan kosong yang sering diusung, padahal kenyataannya tidak demikian.

Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan-Nya yang lurus, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu memegang kebenaran hingga akhir hayat kita, Amien.

Jakarta, 12 Rabi'ul Awal 1431/26 Februari 2010

_________________________________________________________________________________

[1] Lihat Al Kulaini dalam Al Kafi : 1/ 397. Disini sangat kelihatan persamaan keyakinan Syiah dengan keyakinan Yahudi, yang hendak menghancurkan Masjid al-Aqsa dan membina di atas reruntuhannya kuil Nabi Daud dan Sulaiman , dan dari situ orang-orang Yahudi akan memimpin dunia ini. Hal ini semakin meyakinkan kajian yang menyatakan bahawa aliran Syiah ini pertama kali dimunculkan oleh Abdullah bin Saba' yang merupakan orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan merosakkan Islam dari dalam. Abdullah bin Saba' ini bukanlah tokoh fiktif seperti yang diisukan oleh sebahagian ulama Syiah kontemporari seperti Murtadha al Askari dan Muhammad Husein Ali Kasyif Ghitoi dalam bukunya: Ashlu asy Syiah wa Ushuluha . Para ulama Syiah terdahulu sendiri mengakui keberadaan Abdullah bin Saba', seperti Sa'ad Al Qummi yang terkenal dengan ats-Tsiqah di dalam bukunya al Maqalat wa al Firaq , An Nubakhty di dalam bukunya Firaqu as Syi'ah, dan al Kusi di dalam Rijal al kusi , dan ahli sejarah mereka al Ya'qubi dalam bukunya Tarikh al Ya'qubi .

[ 2] Lihat At Thusi di dalam bukunya: " Al Istibshor " dan " AtTahdzib ", Al Majlisi di dalam Bihar al Anwar 52/ 386.

[ 3] Lihat umpamanya : DR . Imad Ali Abdus Sami 'di dalam bukunya " khianat asy Syi'ah wa Atsaruha fi Hazaim al Ummah al- Islamiyah. "

[ 4] Al Majlisi, Bihar Al Anwar : 52 /338

[5] Al Majlisi, Bihar Al Anwar : 52 /373

[ 6] Lihat Ali Al Kurani , al Mumahidun lil al Mahdi, hlm 126 - 127, sebagaimana dinukil oleh Mundzir as Syarif dari Ulama Najef , dalam bukunya: Al Mukhaththath Al Ijrami Li ibadati Umat Al Islam Tahta Musamma Khuruj Al Imam Al Mahdi, hlm : 62

[ 7] Lihat Dustur al Islami Negara Iran , hlm : 18

[8 ] Lihat lebih lengkap dalam al Khomeni , al Hukumat al Islamiyah, hlm : 26, 48, 80, 113

[9] Mundzir as Syarif , Al Mukhaththath Al Ijrami , hlm : 61

[ 10 ] Utsman bin Muhammad al Khomis , Madza Ta'rif ' an Dien as Syiah, hlm : 87

[11] Muhammad Husen Ali Kasyif Ghitoi , Ashlu asy Syiah wa Ushuluha , hlm : 133

[12] Muhammad Husen Ali Kasyif Ghitoi , Ashlu asy Syiah wa Ushuluha , hlm : 134

[13] Al Kulaini , Al Kafi : 2 /18

[ 14] Al Khomeni , al Hukumat al Islamiyah, hlm : 52

[15] Abdul Husain Nikmatullah al Jazairi , al Anwar an Nukmaniyah : 1 / 20-21

[16] Al Majlisi, Bihar al Anwar : 27/ 62

[17] Al Kulaini , al Kafi : 1/258

[18] Al Majlisi, Bihar al Anwar : 25/ 191

[19] At tabrisi , seorang ulama syiah telah menulis sebuah buku yang menyatakan adanya doktrin Tahrif al Qur'an dalam ajaran Syiah, buku tersebut diberi judul: " Fashl al Khithab fi Itsbati Tahrif Kitabi Rabb al Al Arbab . "

[20] Al Kulaini , al Kafi : 2 / 634.

[21] Al Kulaini , al Kafi : 1/ 228.

[22] Al Kulaini , al Kafi : 1/ 239.


[Tulisan oleh Dr. Ahmad Zain, diterjemah dari ahmadzain.com]


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih :)

Kategori

Air terjun (9) Ajaib (22) Al-Hadits dan Sains (2) Alam sekitar (10) AlQuran dan Sains (38) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (41) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (127) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (346) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (52) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (93) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (36) Kad telefon (3) Kamera (21) Kamera digital (16) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (57) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (192) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (47) Landskap (111) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (60) Motivasi (33) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (28) Penggodam (23) Perang (31) Perkahwinan (22) Pernikahan (19) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (132) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (60) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (21) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (41) Teknologi (241) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (163) Time lapse (39) Timur Tengah (176) Tumbuhan (36) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (292) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (10) Zionis (20)
Program Qurban dan Aqiqah di Kemboja

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Unikversiti Designed by Templateism.com & Copy Blogger Themes

Imej tema oleh blue_baron. Dikuasakan oleh Blogger.